E-shop kategorie
Superchlor – anorganický +

Superchlor – anorganický

335,00 Kč

276,86 Kč bez DPH

as-13120

Nový produkt

Dostupnost: ihned k odeslání

Superchlor nestabilizovaný – superchlorační přípravek (obsah aktivního chlóru 65 – 70% ) Extra rychle rozpustný přípravek superchlor slouží k superchloraci bazénové vody.

Více informací

Superchlor – anorganický


Superchlor nestabilizovaný – superchlorační přípravek (obsah aktivního chlóru 65 – 70% ) Extra rychle rozpustný přípravek superchlor slouží k superchloraci bazénové vody.

Název a koncentrace účinné látky: Chlornan vápenatý min. 980 g/kg. Obsah aktivního chlóru min. 65%.

Forma přípravku: Granulát

Účel použití: Dezinfekční přípravek. Prostředek pro plavecké bazény s dezinfekční šokovou funkcí.

Použití: Používá se při šokovém chlorování, které je doporučeno provádět pravidelně cca každé 2-4 týdny.

Dávkování: 90 g/10 m3

Aplikace: Vypočtenou dávku rozpusťte v kbelíku s vodou a vzniklý roztok pomalu nalijte do skimmeru při zapnuté cirkulaci vody.                                                                                                                                                                    

POZOR: Vždy nejdříve vodu nalít do nádoby, potom přidat. Nikdy neházet přímo do bazénu. Volte ředění podle stupně znečištění.

Skladování: Skladovat na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chránit před přímým slunečním zářením a působením tepla a ohně. Skladujte pouze v originálním obalu. Poškozený obal vyměňte za nový. Neskladujte společně s kyselinami. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím sivždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

NEBEZPEČÍ
Obsahuje chlornan vápenatý (EEC císlo 017-012-00-7)

H272 - může zesílit požár; oxidant.

H302 - zdraví škodlivý pri požití.

H314 - způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H400 - vysoce toxický pro vodní organismy.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P221 - Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 - Okamžiě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

EUH206 - Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

EUH031 - uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Napsat recenzi

Superchlor – anorganický

Superchlor – anorganický

Superchlor nestabilizovaný – superchlorační přípravek (obsah aktivního chlóru 65 – 70% ) Extra rychle rozpustný přípravek superchlor slouží k superchloraci bazénové vody.

Porovnejte