E-shop kategorie
OXY Pure Ag 5l +

OXY Pure Ag 5l

799,00 Kč

660,33 Kč bez DPH

as-13327

Nový produkt

Dostupnost: ihned k odeslání

OXY Pure Ag v kanystrovém balení 5 L je určen pro okysličení vody s katalytickým účinkem Ag.Má silný oxidační účinek a je bez zápachu.
Na tento produkt se nevztahuje „DOPRAVA ZDARMA“

Více informací

OXY Pure Ag 5l


OXY Pure Ag v kanystrovém balení 20 L je určen pro okysličení vody s katalytickým účinkem Ag.Má silný oxidační účinek a je bez zápachu.
 Dávkované množství je závislé na zatížení, teplotě vody a souboru hodnot meteorologických prvku. Doporučujeme používat s dávkovacím systémem ASIN AQUA.

OBSAHUJE:

peroxid vodíku 35% v obsahu <12 %

dusičnan stříbrný <0,1%

FORMA PŘÍPRAVKU: Vodný roztok Peroxidu Vodíku

ÚČEL POUŽITÍ: Přípravek na okysličení vody s katalytickým účinkem Ag

APLIKACE: Dávkovacím zařízením ASIN Aqua

ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY A ZNECIŠTĚNÉHO OBALU:

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy

SKLADOVÁNÍ: Skladujte pouze v originálním obalu při teplotě 15 až 30°C. Poškozený obal vyměňte za nový. Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření. Skladujte uzamčené.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

NEBEZPEČÍ:

H315 – Dráždí kuži.

H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasaženy a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 – Okamžitě volejte lékaře.

P501 – Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.


Technické informace

      • Tekutý koncentrát
      • Hmotnost:   5,18 kg

Napsat recenzi

OXY Pure Ag 5l

OXY Pure Ag 5l

OXY Pure Ag v kanystrovém balení 5 L je určen pro okysličení vody s katalytickým účinkem Ag.Má silný oxidační účinek a je bez zápachu.
Na tento produkt se nevztahuje „DOPRAVA ZDARMA“
Porovnejte